Die ältesten Regeln mittelalterlicher Hospitäler · die Hospitalregel-Texte:
 Ålborg, Helligåndshus, Forordning, 1654.02.25  

Wortlaut-Übereinstimmungen mit:

Text

nach

Kornerup-Lorenzen, Ålborg Stiftshospital, S. 179-181 ();

Themen-Verweise zu Übersichten und verwandten Texten

Etw. Varianten

Abweichungen (außer rein orthogr.) der nächst verwandten Texte

Anmerkungen zum Inhalt

Forordning, huorledis hereffter holdis schall med de fattige christi Lemmer her vdi Hellig Aands Hospital i Aalborg.

¶Überschrift in: AAL BRG1 AAB1 AAB2 AMI ANG BAR BRGg BRG2 BRX2 EIC GEN GLN GENLep2 IEP IEPLep2 IJZ JERfrz KIE LÜB1mnd LÜB1lat LÜB2 MOD MÜN2 PAR SSP ROT ROT

Først schulle de Afften oc Morgen giøre deris Bøner til Gud, naar Klocken ringes der inde, saa oc samptligen daa at vere tillstede, læse till oc fra Bords, naar deris Maad oc Spise dennem indbæris, som hidindtill skeed er ved den dertill forordnede Person. Dernest schulle de samptligen vere tillstede, naar Prædickenen oc Guds Tieniste skeer om Søndagen, Hellig-dage oc vdi Vgen, daa med tilbørlig Andacht att høre Guds Ord; giør nogen heremod, miste sin Kost en Dag. Alle de, som ideligen miszbruge Guds hellige Naffn med Suergen, Eder oc Bander, item de, som skaendis, kiffues oc slaes, schulle miste deris Kost første Gang 2 Dage, andenn Gang 3 Dage, tredie Gang (der som de icke bedrer sig) forvises effter Øffrighedz Betenckende. Schall den Quinde, som er Forstandersche oc tiener de fattige Siuge der inde, med de andre 3 Quinder haffue flittige oc grandgiffuelige Indseende her med, oc huis Bryst saa findis, strax giffue det Forstanderen tillkiende. Findes de forsøm¬melige hervdi eller døller med dem, miste Kosten første Gang en Dag, anden Gang 2 Dage, tredie Gang 3 Dage, oc siden miste deris Løn, oc forvises aff Hospitalet, effter Offngheds gode Behag. Men der som hun eller de icke ere tillstede der inde for anden Closters Bestillning, skulle de tillsette en anden aff dem, som der er inde, huilcken der vdi icke maa veigre sig. Item de, som ere føre iblant dem, schulle icke benechte, huis ringe Arbeyde dennem aff Forstanderen, dennem oc Hospitalet till Gaffn oc Gode, kunde paabiudis; findes nogen w-uillig, miste denn Dags Kost, anden Gang 2 Dage, tredie Gang 3 Dage etc. Dersom findes Mangel paa Øll eller Mad, schall det [med] Sachtmodighed giffues Forstanderen tillkiende, at der kand raadis Bod paa, ellers maa ingen vderiskielig Aarsage klage der paa. Huo det giør, miste den Dags Kost, oc de, som icke ville orffuis oc nøyes med den daglig Spiszning, som Forstanderen nu derpaa er giffuit Anordning, vige sig Hospitalett. De, som ere saa siuge oc gandsche suage, at de icke kunde fordrage den daglig ordinarie Spiszning, dennem schal giffues nogett warmt Suppemad eller andet fersch Mad effter Leiligheden oc derimod noget affkortis aff den Dags ordinarie Kost. Maa icke tillstedis de Fattige saa ideligen at vdgaa aff Hospitalet vdi Byen, vden de haffuer at forrette, huis dennem fornødenn kand vere, oc daa med Forstanderens Vidschafft att vdgaa, saa oc at besøge Kircken oc høre Guds Ord, naar Prædicken skeer, dog at de sig betimmeligen indstiller, førend deris Bordleitze oc Afftenbønen scheer. Huo herimod giører, [oc offte] vden Aarsage vdgaer, miste sin Kost effter første Paamindelse [een] Dag, anden Gang 3 Dage etc. Item de, som befindes [offte] at dricke dennem druckne oc ellers leffue letferde-ligen oc [v]tillbørligen oc vden Forloff bliffuer vde om Natten, schulle første Gang miste Kosten 2 Dage, anden Gang 2 Dage, oc siden indstillis for Øffrighed. Schall oc icke ben[echtes] erlige gott Folck at indgaa vdi Hoszpitalet deris fattige siuge Venner att besøge. Schall oc forbiudes dem vdi Hospitalet at locke oc drage till sig føre oc store Piger oc Drenget, huilcke kunde stiele oc vdbere fraa dennem, huad de haffue, ia end ocsaa tage Madet fraa de fattige blinde oc vanføre Gudz Lemmer. Hermed schulle deris tillforordnede Quinder, som tiene de Fattige, dagligen haffue flittige Indseende oc giffue Forstanderenn det tillkiende, at der kand rades Bod paa med Øffrigheds Betenckende. Dem, som selger oc affhender deris Øll oc Mad till andre eller fører det hemmeligen ved andre offuer Closters Mure oc Plancker, schulle miste Kosten der effter, første Gang en Dag, anden Gang 2 Dage, tredie Gang giffues Øffrngheden tillkiende, oc dennem, med dennem saa hemmelige handle, schulle settis till Rette aff Øffrighed, oc samme Øll oc Mad at giffues i fattige Folckis Huse. 13 Item de, som pantsetter, selger oc affhender det, de med dennem haffuer indført, eller det, dennem arffuelegen tillkommer, schulle det haffue forbrud till de Fattige, oc der for vden miste Kosten 3 Dage, oc de, som saa wloulige handler med dennem, straffis aff Øffrighed, som vedbør. Ingen maa stige offuer Closters Mure oc Plancker eller komme andenstedz ind eller vd, vden de aff den rette Port oc Loge; befindes nogen herimod at giøre, er det Sc[ho]lebørn, miste Huden slett, andre Løsgengere settis i Pompen ved Vand oc Brød, siden straffis, som vedbør. De, som slemmeligen beliuger, baguascher oc beklicker Forstanderen, hans Hustro, Tienistefolck oc andre oc taler dennem hanligen oc ilde till, miste Kosten, første Gang en Dag, anden Gang to Dage, tredie Gang trey Dage, oc endeligen effter Øffrighedz Betenckende foruisis. Till alt dette forschreffne schulle de trei Fattige deris Tieniste Quinder vdi Hospitalet haffue flittig Inseende, safremt de icke derfore schulle settis till Rette oc straffis, som vedbør, om de dølge oc seer igiennem Finger med andre oc det icke i Tide giffuer till Kiende. Heremod schall Hospitals Forstandere, hans Hustro oc Folck giøre oc beuise dennem goduilleg Tieniste, det dennem bør, baade med venlig Omgengelse, flittige Tillsiun oc alt andet oc ingelunde dennem wforrette eller wforrette lade, som hand vill ansuare oc vere bekiend. Item schall hand oc giøre seerdelis Regenschab for huis Mad oc Spise, de Fattige for forne Forseelser dennem affkortis, saa ocsaa, naar nogen bortdør, till andre kommer i steden igien Denne forne Forordning vdi alle sine Ord oc Artickler, som foreschreffuit staar, schall holdis oc effterkommis, dog effter Øffrigheds gode Behag oc Betenckende oc Tideris Leilighed, effter som nødtorfftligen de Fattige till Gaffn oc Beste Forstanderen [det eragter]. Giffuet vdi Hellig Giesthuus vdi Aalborg den 25 February Aar 1654 Erich Jull E. hd. Anders Andersen E.hd. Jachob Hansen Eg. hd. Jacob Pouelsen M. propna.