Die ältesten Regeln mittelalterlicher Hospitäler · die Hospitalregel-Texte:
 Ålborg, Helligåndshus, Forordning, 1675.05.01  

Wortlaut-Übereinstimmungen mit:

Text

nach

Kornerup-Lorenzen, Ålborg Stiftshospital, s. 181-182 ();

Themen-Verweise zu Übersichten und verwandten Texten

Etw. Varianten

Abweichungen (außer rein orthogr.) der nächst verwandten Texte

Anmerkungen zum Inhalt

Forordning hvor effter de Fattige udi den H Aands Closter i Aalborg sig hafve udi deris Guds Fryct og Leffnet der inde at forholde

¶Überschrift in: AAL BRG1 AAB1 AAB2 AMI ANG BAR BRGg BRG2 BRX2 EIC GEN GLN GENLep2 IEP IEPLep2 IJZ JERfrz KIE LÜB1mnd LÜB1lat LÜB2 MOD MÜN2 PAR SSP ROT ROT

Skulle de Morgen og Afften være tilstede naar Klocken ringer till Chor saa og om Dagen Klocken er 10 naar der læsis till og fra Bord opg da samptligen med andægtig Bøn og Sang tiæne den høylofvede Gud Befindis nogen enten paa de Tider at være ude eller og under Læsningen og Sangen at snacke eller andet at tage vare da straffis den første Gang paa 1 ß anden Gang paa 2 ß tredie Gang 4 ß fierde Gang paa een heel Uges Penge Om Søndage hellige Dage og andre Bededage skulle de samptligen være tilstede og da flitteligen giffve Agt paa den gandske Guds Tiæniste fornemmeligen være andægtige udi Ordets Hørelse at de noget der af beholdesig till Trøst og Leffnets Forbedring Forsømmer nogen slig Tiæniste eller nogen Usømmelighed begaaer da straffis den første Gang paa 4 ß anden Gang paa en halff Ugis Penge tredie Gang paa en Maaneds Penge fierde Gang miste sin Almisse Fordrister nogen sig til at misbruge Guds hellige Naffn till Sværen og Banden eller og med Skiænden og Kiffven indbiurdis giffve Aarsage till ond Forligelsesmaall da straffis de ligesom i foregaaende anden Punct er mældet Men skulle deris Kiff og Klammer udbryde till Slagsmaall da straffis første Gang paa en Ugis Penge Anden Gang forvisis Closteret Befindis nogen om Natten at være ude aff Hospitalet og dricke sig drucken eller leffve lætfærdeligen og utilbørligen straffis første Gang paa een Ugis Penge anden Gang med Fængsell og miste 14 Dagis Penge tredie Gang forvisis Closteret De som till unyttig Brug pandtsætter selger og affhænder det de med sig hafve indført i Hospitalet eller det dem arfveligen tillkommer skulle det haffve forbrut till de Fattige og desforuden miste Penge een Maaned omkring Befalis alle Lemmerne at begegne Forstanderen hans Hustroe eller deris Tiunde beskedentlig og høflig Handler nogen der imod da straffis første Gang paa 8 ß anden Gang paa dobbelt saa meget tredie Gang paa een Ugiis Penge og findis der endda ingen Bedring da forvisis Closteret Og at alting kand gaae dis skickeligere till skulle de 2 Qvinder som tiæne de Fattige og Siuge der inde haffve flittig Indseende her med at naar noget uskickeligt begaais enten med Ord eller Gierning de det Forstanderen stracks tilkiende giffve og befindis de at dølge Forseelsen med den Skyldige da skall den af Qvinderne som her i findis brøstfældig straffis første Gang paa 4 anden Gang paa 8 ß og siden tredie Gang miste sin Tiæniste M Foss